Tuesday, October 17 2017 @ 12:59 AM CDT
Home  :  Contribute  :  Site Statistics  :  Directory  :  Privacy Policy  :  Links  :  Photos  :  Forum  

   

NCO MUS IB TXHIS

tus sau: Zeb Yaj.


"Maiv Kab aw...lwm hnub kuv mam rov qab los tos koj aw!" Tub Ntxawg lub suab qw thiab hu nrov nrov hos txhais tes xis yoj yawg yiag rov rau tom qab. Xav zoj rau nruab siab tias ib hnub twg yuav rov los tos Maiv Kab, tus uas Tub Ntxawg hlub tshaj plaws nyob rau hauv lub neej. Maiv Kab thiab Tub Ntxawg nkawv ib txwm yug thiab loj hlob ua ke nyob rau ib lub zos hauv lub teb-chaws Los Tsuas. Vim yog lub teb-chaws ua tsov ua rog, sawv daws nyob tsis taus, cov laus thiaj tau coj nkawv khiav mus nyob rau Thaib-teb.

npe yuav mus nyob txawv teb-chaws, uas yog yuav mus rau teb-chaws Mes-Kas. Thaum Tub Ntxawg pom dheev lawv cov npe kos rau ntawm daim ntawv uas muab lo rau ntawm ib sab phab ntsa, Tub Ntxawg lub siab poob nthav, xav zoj tias yog dag los tiag. Thaum ntawd ua rau Tub Ntxawg lub siab tshee na hos ib ce muag nthas. Tub Ntxawg lub siab nyob tsis tus, tig loo rov mus saib ib muag ntxiv seb puas yog tiag na has ua cas pom lawv cov npe nyob tag nrho rau ntawm daim ntawv. Tub Ntxawg rov loo los tsev, lub siab nyob tsis tus, ncaj qha mus rau tom nws tus hluas nkauj, thiab qhia rau nws tias nkawv txoj kev hlub yuav tau ncaim sai sai. Maiv Kab xav tias tsam Tub Ntxawg muaj dua hluas nkauj los yog ua li cas, nws thiaj rov tig los ua tib zoo nug. Tub Ntxawg thiaj qhia rau Maiv Kab tias twb yog lawv muaj npe yuav mus txawv teb-chaws. Maiv Kab vau hlo rau saum nws lub txaj, kua muag ntog lam rau saum npoo ncoo, hos hais ua mi lus yau tsawv rau Tub Ntxawg tias, "Kuv zoo siab rau koj lub neej. Kuv zoo siab tias ib hnub twg koj lub neej yuav muaj noj muaj hnav li luag." Tub Ntxawg qaim hlo tus ncej txag, puag lias thiab zaum ntua rau hauv av, kua muag si laim rau nws lub nqaws tsho. "Yuav txog thaum twg, tav twg es koj thiaj tuaj caum tau kuv?" "Thaum twg lub ntuj tsis muaj hnub tsaus, lub teb tsis muaj hnub qhuav, thaum ntawd koj mam li hnov kuv txhais tes qaim qho koj ib sab. Thaum ntawd yog thaum kuv tuaj caum tau koj." Maiv Kab teb ua lub suab quaj dhi nrog lub kua muag poob sis lug rau saum nws lub hauv ncoo. Tau ob hnub tom qab, Tub Ntxawg xav zoj ntshe lub neej yuav mus tsis taus. Pom kev txoog nws tso sas mus rau tom Maiv Kab tsev, tsa zoj kom nws sawv, "Tsuag tsam sij hawm tsis tos...Sawv wb mus ua si pem roob os." Maiv Kab sawv fab fo. Ib pliag tsis ntev, Maiv Kab tawm plaws nraum zoov, tuav nkaus Tub Ntxawg txhais tes hos tsis hais ib los lus li. Nkawv ob leeg nrawm nroos mus rau pem lub roob uas siab tshaj plaws. Thaum mus nto plaws rau saum laj roob, cua tuaj txias zias, hnub tab tom tawm plaws tim npoo ntuj, tshav ci sov so. Tub Ntxawg puag rawv nws tus hluas nkauj rau ntawm nws sab xis. Nkawv tsis hais ib los lus li, tiam sis maj mam mus kev nrov khuj khuav taug laj rooj. Nyob rau nkawv sab laug, tsuas yog hav nroj qis qis thiab do dus mus rau puag nram liaj. Hos nyob rau sab xis, muaj ob tsob paj ntoos tab tom tawg nra paug liab ploog, tab sis dhau ntawd nrav tsuas yog xyuam yaj lug mus rau puag nram tiaj hav zoov, hos hnov noog dab laug quaj ploj loog puag sab hav tim ub tuaj.

   

NCO PLOJ LOOG

tus sau: ntxhi lis.

Zaum ib leej rau ntawm qhov rais, xav ntsoov txog yav dhau los. Sab nraum zoov cua nplawm ntws, ua rau nplooj ntoos ya zeeg tshaws. Nplooj laim txias qhov txhia chaw. Nkauj Nag lub siab mob nkig nkuav, ua rau nws lub kua muag si laws sov so rau ntawm nws ob sab plhu. Nkauj Nag lub siab quaj dhawv dhi nco txog ib hnub nyob rau lub neej yav dhau tas los uas tau tshav ntuj nrig ib zaug nyob rau hauv nws lub neej.

Lub ntsej muag tig mus rau nraum zoov tab sis txoj kev xav hauv Nkauj Nag lub hlwb tig hlo rov rau lub neej thaum tseem nyob rau Thaib-teb, uas pom thaum nws tab tom caij tsheb kauj vab mus ua si. Thaum tab tom caij tsheb kauj vab mus ua si txog rau tom kev, Nkauj Nag tsis nco qab faj dab tsi, muaj neeg tib tuav nws sab xub pwg. Nkauj Nag tig loo los saib seb yog leej twg. Thaum tig loo los, yog Tub Tsim Nuj lub ntsej muag luag ntxi, ua rau Nkauj Nag lub siab zoo puav tam lub ntuj tsaug tawm plaws ntuj tshiab. Nkauj Nag txawm nug luag nyav tias, “Koj tuaj mus dab tsi os, Tub Tsim Nuj?” Tub Tsim Nuj thiaj teb nws tias, “Es koj xav ned, kuv tuaj mus dab tsi nab?” Nkauj Nag luag ntxhi thiab paub zoo lawm tias Tub Tsim Nuj caum nws qab tuaj ua si.
   

CIA OB LEEG TUAG UA IB PAWG AV

Tus Sau: Yakobo Xyooj

Txoj kev hlub yog ib yam muaj nuj nqis thiab tseem ceeb tshaj plaws rau tib neej lub neej. Txoj kev ua neej nrog rau ib haiv neeg uas tsis muaj kev kawm yog ib qho nyuaj heev uas ib txhia yuav tsis to taub txog leej tib neeg lub neej txoj kev hlub. Muaj ntau zaus tej tub tej ntxhais lub neej thiaj los xaus rau tej kev tu siab uas yuav nyob mus ib txhis.

Nyob rau xyoo 1974 thaum lub caij ntuj no uas lub xyoo yuav xaus, nyob rau hauv lav 52, xeev veescas, haiv neeg Hmoob tab tom npaj qoob npaj loo, uas yog yuav npaj los rau lub caij uas cov tub cov ntxhais yuav tuaj nrhiav txij nrhiav nkawm. Txhua taig kis, qaib qua ua rau sawv daws lub siab kaj fo, ras dheev hauv nruab dab ntub. Tej niam tej txiv yuav sawv los npaj tshais, tej tub tej ntxhais yuav rov sib ncaim mus vaj mus tsev. Thaum lub hnub ci ntsa iab tim npoo ntuj, kab noog quaj ntshos tsuam nyob rau txhua lub laj roob thiab txhua lub kaum hav. Me kab me muv ya npoj ntws rau txhua lub paj. Sawv daws ua lub neej luag ntxhwb ntxhi, tiam sis yeej tsis muaj ib leeg twg yuav paub txog tias Pob Zeb thiab Paj Tshiab nkawv ua lub neej kho siab nkuav rau txhua txoj kev uas hais tsis tau qhia rau leej twg. Vim txoj kev nrhiav txij nrhiav nkawm nyob rau lub teb chaws Nplog, feem ntau yog tau kev tso cai thiab pom zoo los ntawm niam thiab txiv, yog li nkawv ob tug thiaj ua lub neej mus tsis tau raws li lub siab xav.
   

HMO NAG XAUV NPO MUAJ WB OB LEEG.

Tus Sau: Qigtaub Hawj

Tus ciav dej nws sislaub sislug txauj rau ntawm daim lag zeb ntws lug, xob nthe nrov nkig nkuav laim liab pes vog rau txhua lub kaum tsev pom kaj lug thoob plaws tus npoo av, lub ntuj tsaus nti nag xauv npo tsis tu ib pliag li. Lub zej zog nyob ntsiag to tsis muaj ib lub suab nrov qhov twg, tsuas yog nyob ntsiag to, txhua tus neeg pw ntsiag txias tag tabsis tsis deb ntawm tus ntug dej lub chaw nres tsheb nyob tim pheej tim nyam npuab mus rau sab hnub tuaj tsis deb ntawd muaj ib lub tsev vov vuas dawb thiab xov txij hauv caug saib ntsoov mus rau nram tus ntug dej, tus tub hluas nws lub cev nrog tus duab tsaus ntuj nyob ntsiag to zoo li nws tos leej twg ua ib lub sijhawm ntev loo los lawm. Nws tab tom xav txog lub ntuj los nag tsis tau tso tseg. Ib lub suab nrov ti nkaus li muaj neeg tuaj ze rau ntawd lub tsev ntawd, nws tig mus saib cas pom ib tug hluas nkauj lub cev yiag txias tuaj ti nkaus rau lub tsev, nws ntub npliag nplaws tag nrho nws lub cev tsis muaj ib qhov qhuav li, nws tuav kiag tus ncej ntawd lub qhov rooj tab sis tsi pom lub ntsej muag.
   

Teresa Teng Suav tus ntxhais hu nkauj.

Kuv ntseeg hais tias nej cov tab tom tuaj nyeem txog Teresa Teng qhov story tam sim no yuav tsis muaj leej twg tsis paub nws, txawm yog tsis tau pom nws dua los sis yog tsis paub nws dua, tej zaum nej yuav hnov lwm tus hu dua nws cov nkauj lawm thiab.

Txog ntawm kuv tus kheej hais tau tias ib txwm loj hlob hauv tsev neeg suav, thiab paub nws puag thaum me me los lawm, muaj ntau zaj nkauj kuv nyiam thiab tau hu dua lawm thiab. qhov loj tshaj uas tau paub tseeb txog ntawm Teresa Teng yog thaum tau saib daim YeebYaj kiab tawm nyob rau xyoo 1970 lub npe hu ua: "MISS FANS", "NTXHAIS NKAUJ NTXAWM TUS SAWM NTSHAW KEV NQUA SUAB" lub npe no tus sau muab txhais los ntawm lub npe lus suav xwb. tsis yog lub npe ntawm zaj Movie ntawv kiag.

hais tau tias nyob rau thaum ntawv tus sau tsis tau mus nco tias zaj Movie ntawv lub pe Suav, English yog hu li cas. Zaj Movie "MISS FANS" no yog ua txog Teresa Teng lub neej thaum me ua ntej yuav los peem tsheej tau rau lub neej no, thiab txoj kev rau siab ntso rau kev hu nkauj thaum kawg kom tsheej los ua ib tug ntxhais nqua suab. Zaj Movie no yog zaj 2 uas nws tau los yees tseg, zaj ib yog nws yees thaum muaj hnub nyoog 16 xyoo, hu ua: "THANK YOU, GENERAL MANAGER (1969)"

   

Jerry Yang, the 2007 World Series of Poker Main Event champion

Jerry Yang, the 2007 World Series of Poker Main Event champion, is a psychologist and former social worker. A graduate of Pacific Union College with a master’s degree in health psychology from Loma Linda University, Jerry worked with at-risk children for several years in Southern California. After winning over $8 million at the WSOP, Jerry promptly donated over $800,000 to the Make-A-Wish Foundation, the Ronald McDonald House, and Feed The Children. In the year following his victory, he raised another $700,000 through his charity poker events. Married and the father of six, Jerry resides near Fresno, California. All In is Jerry’s first book.

 

Jerry Yang Video

 

Website